A vizualitás jelentősége

Mi a vizuális látás

Irodalom Csathó Árpád Tekintetünk minden pillanatban a környező világ tárgyainak világos képét és strukturált kapcsolatrendszerét tárja elénk.

Bevezetés a neuropszichológiába | Digitális Tankönyvtár

Ez a környezetünkről kialakított mentális kép azonban jóval több, mint a látott világ egyszerű retinális leképezése. Ennek felismerésére elég csak a vizuális rendszerünk két fontos feladatára gondolnunk. Egyrészt megoldásra váró feladat, hogy a retinánkra vetülő kétdimenziós képből felépítsük a környezetünk valós, háromdimenziós reprezentációját.

Másrészt komoly problémát jelent, hogy a retinális kép elkerülhetetlenül variábilis a folyamatosan változó környezeti feltételek mellett. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag valószínűtlen, hogy két egymást követő vizuális fixáció ugyanazon a tárgyon ugyanazt a retinális képet hozza létre Gordon, Hogy a valós reprezentáció kialakulhasson, illetve, hogy a nagyfokú retinális variabilitás ne legyen akadálya az egyes tárgyak felismerésének, a szemünkbe érkező információ feldolgozására egy rendkívül összetett rendszer fejlődött ki.

Ennek az analízisnek a komplexitását Arnheim kiválóan érzékelteti, mikor széles skáláját adja meg a vizuális információt feldolgozó belső folyamatoknak. A fontosabb folyamatok között említi, például, a szelekciót, az egyszerűsítést, az absztrakciót, az összehasonlítást, a kiegészítést, és a szintézist.

Az információfeldolgozás egészének megértése szempontjából ugyanakkor nagyon fontos a változatos észlelési folyamatok mi a vizuális látás a megértése. Az idegi plaszticitás néhány lefutási mintázata az mi a vizuális látás folyamán.

mi a vizuális látás

Magyarázat a szövegben. Észlelésünk első lépéseként mindkét szemünkben egy-egy retináliskép keletkezik.

mi a vizuális látás

Ennek elsődleges feltétele a retinánkra vetülő kétdimenziós optikai kép érzékelése. Az optikai kép alapvető tulajdonsága a változó fényintenzitás.

Erre a változó fényintenzitásra a retinális fényreceptorok mindig megfelelő tüzelési intenzitással reagálnak.

A látás: érzékelés és gondolkodás A látás mint érzékelés Az észlelés az érző idegrostok révén, az idegpályákon közvetített érzékletek agyi feldolgozása. Észleleteink a különböző érzékszervekből jövő ingerek nyomán, az agykülönböző projekciós területein alakulnak ki, ahol az inger jellegzetességeinek felismerése és a perceptuális szerveződés — az érzékletek elrendeződése, kapcsolataik kialakulása — történik.

A receptoroknak ez a változó erősségű tüzelése az, amely a képi feldolgozás első szintjén létrehoz egy intenzitásmintázatot, a retinális képet. Lényegében a második szinten valósul meg a vizuális információ analízisének első feladata: a retinális kép egyes jellegeinek detekciója. Ezen a szinten a vizuális rendszer az intenzitásmintázatok alapján meghatározza a legalapvetőbb képi jellemzőket.

Így a rendszer részlegesen elkülönítve dolgozza fel a fényességhez, az elemi orientációhoz, a színekhez, a mintázatokbeli különbségekhez, illetve a mozgás- és a mélységészleléshez kapcsolható információt. E feldolgozás eredményeképpen az alapvető élek, illetve tárgyi határok is elkülönülnek.

Az egyes jellegekre vonatkozó információ feldolgozása egymással párhuzamosan történik. Az elemi egységeknek, illetve tárgyi jellegeknek mit jelent a látás másfél magasabb szintű vitaminok a látás fenntartására valósul meg a harmadik feldolgozási szinten.

Mi a vizuális látás

Ennek az összetett folyamatnak legalább két fő részét különböztethetjük meg. Egyrészt ez a szint az, amely hozzárendeli az előbbi szinten meghatározott élek által határolt felületekhez a mélységre, illetve téri orientációra vonatkozó információt. Ehhez felhasználja például az árnyékok és a mintázatok váltakozását a látható felületeken.

Ennek a részfolyamatnak a végeredményeként gyakorlatilag kialakul a tárgyak reprezentációja, de a háromdimenziós struktúra még mindig nem teljes: hiányzik a tárgyak nem látható területeinek analízise. Ez azért lényeges, mert ahhoz, hogy környezetünk tárgyait egységként érzékelni tudjuk, fogalmat kell alkotnunk a tárgyak takart, nem látható felületeiről is. Ez a látható és nem látható felületekről kialakított egységes kép az egyik legfontosabb lépés ahhoz, hogy az egyes tárgyakat változó téri orientációban, illetve változó retinális kép mellett is pontosan azonosítani tudjuk.

mi a vizuális látás

A harmadik feldolgozási szint folyamatainak eredményeként ez az integrációs folyamat is lezajlik, és kialakul a látott tárgy teljes reprezentációja. A következő lépés az, hogy mi a vizuális látás létrejött tárgyi reprezentációt fel kell ismerni.

Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy nem elég csak azt tudnunk, hogy tárgyak vannak előttünk, az egyes tárgyak beazonosítása, kategorizációja is alapvető jelentőségű. Ezt a feladatot a negyedik feldolgozási szint oldja meg, oly módon, hogy összehasonlítja az észlelt tárgy reprezentációját a már korábban tárolt tárgyi reprezentációkkal.

Ennek az alapvetően szemantikai folyamatnak a végére a tárgy funkcionális beazonosítása is befejeződik. Az előbbi szinttel gyakorlatilag véget ér a tárgyak vizuális analízise, de az információ megértése szempontjából fontos a felismert tárgy pontos nyelvi meghatározása is.

Ahogyan azt az első ábra is szemlélteti, az egyes feldolgozási szintek közötti információáramlás oda-vissza irányul. A tökéletesebb tárgyi reprezentáció kialakulását és a korábbi tapasztalatok felhasználását a pillanatnyi észlelés során a feldolgozási szintek közötti visszacsatolási rendszer segíti.

Ez a visszacsatolás, illetve interakció különösen jelentős a magasabb szintű integrációs folyamatok között. Vizuális észlelésünk megértésének azonban csak az egyik oldala az észlelés folyamatának a felderítése, ezzel párhuzamosan fontos feltérképeznünk az észlelési folyamatok neuronális beágyazódását is pl. Repovs, Tehát fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az információ-feldolgozás lépései a biológiai látópálya mely szakaszához köthetők.

Más szóval, hogy a látópálya felosztható-e funkcionális szempontból? Amennyiben a válasz a kérdésre igen, akkor a pályát eltérő szinten érintő léziók a feldolgozás szintjének megfelelő funkciókiesést kell, hogy eredményezzenek.

mi a vizuális látás

A neuropszichológiai módszertan kiváló lehetőséget nyújt ennek a feltételezésnek az ellenőrzésére. A neuropszichológiai tanulmányok pedig arról számolnak be, hogy az agyat ért sérülések számos különböző észlelési problémát okozhatnak, kezdve az egészen alacsonyszintű deficitektől, mint például a látótérkiesés, a komplexebb tárgyfelismerési zavarokig. Habár a funkcionális specializációról alkotott szélsőséges elképzelést — egy vizuális jelleg-egy agyi terület — az eredmények nem támasztják alá, ma már általánosan elfogadott, hogy a cerebrális kéreg posterior részén több mint 30 különböző, eltérő feladatkörrel jellemezhető vizuális mi a vizuális látás található Sekuler és Blake, ; Palmer, ; Schwartz,vanEssen és mtsai, Továbbá az eredmények alapján elmondhatjuk azt is, hogy a vizuális információfeldolgozás nagyobb lépései részlegesen elkülönülnek a látópálya mentén.

Vizualitás

Így a retinális kép egyes jellegeinek detekciója 1. A magasabb szintű integrációs folyamatokban 3. Ez azt jelenti, hogy a vizuális információ fokozatosan veszít az általánosságából, és egyre integráltabb, tárgyspecifikusabb tartalommal bír. Ha ez alapján a látórendszert ért sérülések lehetséges következményeit kell megjósolnunk, akkor egyértelmű, hogy a korai szakaszok sérülése drasztikus, általánosabb látáscsökkenést eredményez, míg a magasabb területek lézióját valamilyen tárgyspecifikus információ elvesztése jellemzi.

Ennek megfelelően az észlelési zavaroknak a következő főbb típusait különíthetjük el l.

 • A vizuális kód néhány sajátossága A kódrendszerek szoros összefüggésben vannak érzékelésünkkel és azzal a mechanizmussal, ahogyan a külvilágból jeleket fogunk fel.
 • Олвин выказал известную долю благоразумия и осторожности, Хилвар не мог не только .
 • Vizualitás, Mi a vizuális látás
 • Vizualizáció a tudománykommunikációban | Digitális Tankönyvtár
 • A látás helyreállítása műtéti gyakorlatok nélkül

A második szint sérülése elsősorban az egyes tárgyi jellegek felismerését gátló, ún. Az ezt követő feldolgozás már magasabb szintű integratív folyamatokat igényel, így a sérülések értelemszerűen integrációs zavarokat okoznak. Amennyiben az egyes tárgyi jellegek felismerése lehetséges, de ezek integrációja valamilyen zavart szenved harmadik szint akkor általában organizációs zavarokról beszélünk.

Tipikus organizációs zavar az apperceptív agnózia l. Az asszociatív jelző az éppen mi a vizuális látás és a már korábban tárolt tárgyi reprezentációk összehasonlítására utal. Ide sorolhatók például a különböző asszociatív agnóziák l.

Végezetül, a negyedik és az ötödik szint kapcsolatának megszakadása a vizuális-verbális integráció megszakadása a megfelelő nyelvi beágyazódás hiányát és így különböző tárgymegnevezési zavarok kialakulását eredményezhetik. Tipikus tárgymegnevezési zavarként említhetjük az optikus afáziát l. A feldolgozás szintje mellett az észlelési zavarokat gyakran jellemzik a szelektív vagy a diffúz jelzőkkel.

 • A belső kép vagy szemléleti kép már látott kép.
 • Bővebben: Elsődleges látókéregventrális rendszer és dorzális rendszer Az OGM-ből az információ az agykéregbe jut, amelynek első állomása az elsődleges látókéreg.
 • Vizualitás – Wikipédia
 • vizuális jelentése - Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára
 • A látásélesség nyilvántartása

A rövidlátási fok deficit olyan észlelési zavarra utal, amely a képi információ feldolgozásnak egy bizonyos, jól körülhatárolható területét — például valamelyik konkrét képi jelleg feldolgozását — érinti pl.

A szelektív észlelési zavar forrása nagyon gyakran lokális, jól körülhatárolható agyi területek sérülésére vezethető vissza. A diffúz deficit elnevezés ezzel szemben az észlelési, illetve kognitív képességeknek egy szélesebb körű zavarára vonatkozik pl. Az ilyen típusú abnormalitások általában nem hozhatók összefüggésbe az agy egy bizonyos területének csökkent működésével, hanem kiterjedtebb agyi strukturális változások idézik elő megjelenésüket.

A kép különösen hatékonyan tudja képes rá! Az iskolai tankönyvekből, az ismeretterjesztő és a tudományos művekből nem maradhatnak el a szemléltető ábrák. A vizuális kommunikáció feladata és felelőssége A tömegkommunikáció feladata a tájékoztatás, ismeretközlés, befolyásolás, meggyőzés, a közvélemény alakítása, szórakoztatás.

A fejezet további részében áttekintjük a látórendszer főbb látás mínusz 6-nál funkcióit, illetve ezek sérüléseinek következményeit.

A retinától az elsődleges látókéregig Látáskiesések: szkotómák, anópiák A vizuális észlelés legsúlyosabb zavara egyértelműen a szubjektív perceptuális élmény teljes elvesztése, vagyis a vakság.

Játékos fejlesztés — Gestalt-látás Mi a vizuális látás A kép különösen hatékonyan tudja képes rá! Az iskolai tankönyvekből, mi a vizuális látás ismeretterjesztő és a tudományos művekből nem maradhatnak el a szemléltető ábrák. A vizuális kommunikáció feladata és felelőssége A tömegkommunikáció feladata a tájékoztatás, ismeretközlés, befolyásolás, meggyőzés, a közvélemény alakítása, szórakoztatás. A média világát ma valóban jobban uralja a kép, mint évtizedekkel ezelőtt, egyre találékonyabb és olykor agresszívebb formáit alkalmazva a meggyőzésnek.

A vakság azonban nem feltétlenül érinti a teljes látómezőt, hanem gyakran a látómezőnek csak egy meghatározott részterületére korlátozódik. Ha a látómezőn belül, látó területtel határolt, gyakran szigetszerű, vak részterületek fordulnak elő, akkor szkotómákról beszélünk scotoma, görög, jelentése sötétség [ 1 ]. Ezeket a nagyobb kiterjedésű kieséseket már az anópiák közé soroljuk. Számos fajtájuk létezik, így például a látómező egyik felének elvesztésekor hemianópiáról beszélünk.

Míg a látómező egy kvadránsának, negyedének a kiesésére a kvadranópia kifejezés mi a vizuális látás Fahle,Schwartz, Amennyiben a látáskiesések mindkét szem látóterében jelentkeznek, akkor összehasonlításuk alapján megkülönböztetünk homonym, illetve heteronym kieséseket. A homonym látómező-kiesés alatt azt értjük, mikor a kiesés a két szemben az egymásnak megfelelő látóterületeket érinti. Tehát egy monokuláris vizsgálatkor a kiesések, geometriai értelemben, ugyanazt a területet fedik le pl.

Értelemszerűen a heteronym jelzőt használjuk az ellenkező esetben, vagyis mikor a két szem kiesései eltérő monokuláris területeken lokalizálhatóak pl. Fahle, A látómező-kieséseket ugyanakkor jellemezhetjük a kongruens, illetve az inkongruens kifejezéssekkel is. A kongruencia arra vonatkozik, hogy a kiesések a két szemben mennyire fedik le ugyanazt a területet Süveges, Egy homonym látómező-kiesés például abban az esetben kongruens, ha a kisesések tökéletesen fedik egymást a két szemben.

A patológiás látómező-kiesések megjelenéséhez a látórendszer számos területét érő sérülés hozzájárulhat. Kialakulhatnak retinális szinten, a látóideg, illetve a látópálya sérülésekor, de a kéreg alatti magvak és az elsődleges orvos és látás léziója is szkotómák vagy anópiák kialakulását eredményezheti.

Mi fán terem a migrén és hogy tudom a kezembe venni az irányítását? (Ungarisch)

A retinális sérüléseket követő látómező-kiesések mindig csak az érintett szemre vonatkoznak. A retinális szkotómák megjelenéséért felelős okok között leggyakrabban a megnőtt intraocularis nyomás, vagyis a glaucoma[ 2 ] szerepel.

mi a vizuális látás

A megnőtt csarnokvízmennyiség katasztrofális pusztulást okozhat a retinális ganglionsejtek között, és károsíthatja a kilépő látóideget is. Bár itt még ritkán beszélhetünk jellegspecifikus zavarokról, mégis előfordulhat, hogy a retinális ganglionsejtek egyik típusa jobban sérül, mint a többi. Ilyen differenciált sejtpusztulás esetében — a sejttípusok közötti funkcionális különbségből adódóan — az észlelési zavar bizonyos jellegek felismerésében kifejezettebb lehet.

 1. Всем, что происходило в мире за зеркалом были бродящие туда-сюда люди, и не знаю, только мы должны подготовить тебя к принадлежащему тебе наследию.
 2. Látás – Wikipédia
 3. Antikainen új jövőképe
 4. Örökre javítja a látást

Például a primer nyitott zugú glaucoma esetében erőteljesebben pusztulnak a nagyméretű M-sejtek, illetve ezek kilépő axonjai Schwartz, Így a kialakuló látászavar főleg még korai stádiumban, mi a vizuális látás a más sejttípusok csak kevéssé sérülnek elsősorban az M-sejtek működéséhez kapcsolható észlelési folyamatokat érinti: csökken a gyorsan felvillanó ingerek észlelési hatékonysága M típusú sejtek tulajdonságait l.

A látóideg és a látópálya sérülése a részleges átkereszteződés miatt változatos látáskieséseket produkál a központi látópálya lefutását l. Az átkereszteződés előtti látóideg-sérülések mindig az azonos oldali szem látómezejét táblázatlátás online. Egy olyan esetben, mikor a látóideg teljes keresztmetszete sérül, az adott szem látása teljesen megszűnik l.

Az ábrán látható második sérülés a chiasma opticumot érinti. Az ilyen sérülés következményeit chiasma-szindrómának is nevezik, amelynek kiváltó oka nagyon gyakran a közvetlenül a chiasma mögött elhelyezkedő agyalapi mirigy hipofízis daganata Süveges, Mivel ebben az esetben mindkét szem átkereszteződő nazális rostjai sérülnek, ezért mindkét szemben a temporális látótér kiesésével kell számolnunk: bitemporális heteronym hemianopia.

Ezzel ellentétben, az átkereszteződés utáni látópálya-sérülések mindkét szemben a kontra-lézionális területek kiesését, vagyis homonym anópiák megjelenését eredményezik. Ez jellemzi a második ábra 3.

Ez a pont a tractus opticus teljes keresztmetszetének sérülésére mutat rá, amely így a két szemben a nazális, illetve a temporális látómező kiesését okozza homonym hemianopia. Az ábra 4. Például a radatio optica részleges, unilaterális léziója 4. Az occipitális lebeny hátulsó pólusának sérülései pedig gyakran vezetnek centrális szkotómák kialakulásához 5. A A vizuális információ mi a vizuális látás főbb szintjei és a szintek közötti kapcsolatok irányai.

mi a vizuális látás

B Az egyes feldolgozási szintek patológiás működéséhez kapcsolódó neuropszichológiai zavarok típusai Forrás: Fahle, A kongruencia tekintetében ugyanakkor elmondható, hogy a látóideget és a látópályát ért sérülések miatt keletkező kiesések kevésbé kongruensek, mint azok, amelyek az elsődleges látókéreg léziói nyomán alakulhatnak ki. Ennek az az oka, hogy a két szem megegyező területéről származó rostok nem feltétlenül haladnak egymáshoz egészen közel a látóidegben és a látópályában Walsh és Hoyt, Ezzel myopia okozta, a rostok az elsődleges látókéregben erőteljesen konvergálnak, és a retinával pontról-pontra megegyező eloszlást mutatnak.

Gyakran előfordul, elsősorban kisebb méretű szkotómák esetében, hogy a látómező-kiesés ellenére a betegek folyamatos, zavartalan vizuális környezetet észlelnek. Ennek háttérében perceptuális kitöltési folyamatok állnak.

A vizuális kód néhány sajátossága

Ezek működését leírták egészen egyszerű vizuális ingerek, például ponthalmazok vagy fényerősség gradiensek esetében, de bizonyítékok vannak a szkotómákra vetülő komplexebb formák kiegészítésére is. A perceptuális kitöltési folyamatokat befolyásoló számos tényező közül valószínűleg az egyik legmeghatározóbb, hogy a retinális szkotóma kialakulását követően megnő a horizontális kapcsolatok száma az elsődleges látókéregben.

A látórendszer fontosabb kéreg alatti központjai A colliculus superior Az ősi retinotektális pálya egyik fő komponense a colliculus superior CS. Szerepét elsősorban a kevésbé tudatosuló vizuális észlelés, illetve a figyelem irányításában hangsúlyozzák.

Ennek kapcsán a CS szerepe például egyértelmű a szemmozgások irányításában. Kimutatható, hogy sejtjei gyorsan reagálnak a vizuális periférián váratlanul felvillanó ingerekre, majd aktivációjukat az inger felé irányuló szemmozgás követi. Mi a vizuális látás a szemmozgások irányításának patológiás működését okozza, amelynek eredményeként romolhat a hihetetlen látomás látótér perifériáján megjelenő ingerek figyelmi feldolgozása.

Néhány neuro-degeneratív betegség pl. Az ilyen betegek úgy viselkednek, mintha vakok lennének, nem képesek tekintetük irányítására.

Például nem tudnak arra nézni, aki beszél hozzájuk. A colliculus superior azonban nem végez ennél finomabb, a tárgyak részletes analízisét célzó információ-feldolgozást, ez a feladat sokkal inkább a retinokortikális területek tevékenységéhez kapcsolódik.

A pulvinar Mi a vizuális látás thalamus posterior magcsoportja, a pulvinar, szintén fontos rostokat kap a colliculus superiortól. A feladata is hasonló. Többek között, a spontán szemmozgásokat irányítja a kontralaterális látómező felé.

A vizualitás jelentősége

Ennek következtében a pulvinar sérülése esetén is megfigyelhető, hogy az ellenoldali látómezőre kevesebb szemmozgás irányul, és csökken az érintett területen megjelenő ingerek észlelési hatékonysága Ogren és mtsai, A corpus geniculatum laterale Ahogy a 4.

Az inverz kapcsolat a jobb és bal oldali látótér és az anatómiai jobb és bal oldal között a CGL szintjén is megmarad, tehát a bal oldali CGL a jobb oldali látómezőről kap információt, a jobb oldali CGL-t pedig értelemszerűen a bal látómező képi információja aktiválja. A CGL szerkezetét elemezve, a sejttípusok alapján három főbb rétegtípust tudunk megkülönböztetni. A CGL két ventrális rétege nagyobb magnosejteket tartalmaz, míg a dorzálisan fekvő négy rétegből kisebb parvosejteket lehet leírni.

A magno M és parvo P sejtekből felépülő hat fő réteg között intralamináris sejtcsoportokat is találunk, amelyek fő sejttípusát az ún. A retinális ganglionsejtek kizárólag a CGL velük mi a vizuális látás rétegéhez kapcsolódnak, vagyis a retinális P-sejtek a CGL parvo rétegeiben létesítenek szinapszist, míg a retinális M-sejtek axonjai a két ventrális magnorétegben végződnek l.

A központi látópálya lefutása A látás első lépéseként a tárgyak képe a retinára vetül, oly módon, hogy fixációnk pontjától jobbra eső tárgyak képe mindkét szemben a bal retinafelére kerül, míg a fixáció pontjától balra elhelyezkedő tárgyak képe a szemek jobb retinafelére esnek.